Εμπορική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τομέα της ανάπτυξης έργων εμπορικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Εκτίμηση δυναμικού Α.Π.Ε., ενεργειακή μελέτη, χωροθέτηση, τεχνική-οικονομική μελέτη και ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής από τεχνολογίες αξιοποίησης Α.Π.Ε. (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί).

2. Ενεργειακή μελέτη, χωροθέτηση, τεχνική-οικονομική μελέτη, βελτιστοποίηση διαστασιολόγησης με τεχνικά - οικονομικά κριτήρια και ανάπτυξη υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλου ή μικρού μεγέθους από τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. (αιολικά πάρκα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί) και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας (αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, σταθμοί συμπιεσμένου αέρα, ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές).

3. Σύνταξη φακέλου υποβολής στη Ρ.Α.Ε. για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες Α.Π.Ε. και υβριδικούς σταθμούς.

4. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

5. Έκδοση άδειας εγκατάστασης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.