Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου

Η Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (Σ.Ε.Σ. - http://sifnosislandcoop.gr/index.html) αποτελεί την πρώτη ενεργειακή εταιρεία συνεταιριστικού χαρακτήρα στον ελλαδικό νησιωτικό χώρο. Η Αιολική Γη Α.Ε. έχει την τιμή να συνεργάζεται με τη Σ.Ε.Σ. προς την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού από τον Ιανουάριο 2016.

Ήδη στον κύκλο Σεπτεμβρίου 2016 υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η αίτηση για την έκδοση της άδειας παραγωγής υβριδικού σταθμού αποτελούμενου από αιολικό πάρκο και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό με θαλασσινό νερό. Η διαστασιολόγηση του έργου είναι τέτοια, ώστε θα εξασφαλίζεται η 100% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, με βάση την εκτιμούμενη ζήτηση ισχύος το 2020. Τούτο επιτυγχάνεται λόγω του υψηλού διαθέσιμου αιολικού δυναμικού, το οποίο ήδη μετράται, στην προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, αλλά και της ευνοϊκής εδαφικής μορφολογίας, που επιτρέπει την κατασκευή του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού στις απαιτούμενες διαστάσεις και με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Το έργο αυτό, ωστόσο, σχεδιάζεται να είναι μόνο η αρχή μιας σειράς συνοδευτικών δράσεων προς την ενεργειακή ανεξαρτησία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Με μια σειρά από παθητικά και ενεργητικά μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας που δύνανται να εισαχθούν, ειδικά στις ενεργοβόρες τουριστικές επιχειρήσεις, αναμένεται να επιτευχθεί μία μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που δύναται να φτάσει έως και το 40% της σημερινής υφιστάμενης. Η μείωση αυτή θα δώσει το περιθώριο εισαγωγής νέων φορτίων στο νησί, όπως η ηλεκτροκίνηση, επιτρέποντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη της χρήσης ορυκτών καυσίμων και στις μεταφορές αρχικά στη στεριά, και σε δεύτερο στάδιο, και στη θάλασσα. Επιπρόσθετα, η αναπόφευκτη περίσσεια ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό θα επιτρέψει την εισαγωγή πρόσθετων μονάδων αφαλάτωσης, με στόχο την παραγωγή γλυκού νερού και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο νησί, μειώνοντας έτσι την σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό.

Το συνολικό πλάνο ενεργειακής διαχείρισης στο νησί παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.