Μελέτη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σχετικά με την έρευνα και τη μελέτη συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας ταξινομούνται ως εξής:

1. Προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς την παρουσία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.

2. Μελέτη μεγιστοποίησης ασφαλούς διείσδυσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτίμηση δυναμικής ασφάλειας.

3. Ανάπτυξη αλγορίθμων ένταξης σταθμών Α.Π.Ε. σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με εναλλακτικά κριτήρια (μεγιστοποίηση ετήσιας απορρόφησης Α.Π.Ε., βελτιστοποίηση οικονομικών δεικτών επένδυσης, ελαχιστοποίηση κόστους κύκλου ζωής κλπ).

4. Μελέτη, διαστασιολόγηση και προσομοίωση λειτουργίας πιλοτικών τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου, συνδυασμένη λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και μονάδας αφαλάτωσης κλπ).