Επιλεγμένα έργα

Η «Αιολική Γη Α.Ε.» δραστηριοποιείται σε Πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως σήμερα, η εταιρεία «Αιολική Γη Α.Ε.» έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μία σειρά μελετών που αφορούν τη σχεδίαση, τη μελέτη, τη χωροθέτηση, την αριθμητική προσομοίωση της λειτουργίας έργων παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικά έργα μπορούν να βρεθούν ταξινομημένα ανά αντικείμενο στις ακόλουθες ενότητες:

1. Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

3. Ολιστικές παρεμβάσεις σε νησιωτικές κοινότητες.

4. Επίβλεψη λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.

5. Παράδοση σεμιναρίων - συμμετοχή σε ημερίδες - συνέδρια.

6. Το μέτρο ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος.