Αντικείμενο - στόχοι

Βασικό αντικείμενο της επιχείρησης είναι η μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας από την έρευνα και τον ακαδημαϊκό χώρο στην περιοχή της εφαρμοσμένης έρευνας, της μελέτης και της παραγωγής, μέσω της μελέτης και εισαγωγής καινοτόμων ενεργειακών συστημάτων.

Απώτερος στόχος είναι η συμβολή της εταιρείας στην αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα από:

α. Την ορθολογική αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τόσο σε συστήματα συγκεντρωμένης παραγωγής (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί με υποστήριξη μονάδων αποθήκευσης), όσο και σε αποκεντρωμένα συστήματα μικρού μεγέθους που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. σε κτήρια και λοιπές εγκαταστάσεις.

β. Την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις.

γ. Την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων (hardware και λογισμικά) παραγωγής, ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας.

Βασικές αρχές της επιχείρησης, υπό τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις και εκπονούνται οι τεχνικές – οικονομικές μελέτες, είναι:

α. Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. οφείλει να γίνει με σεβασμό προς το περιβάλλον, την Ιστορία και τις παραδόσεις του κάθε τόπου, με πρωταρχικό γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών, αποκεντρωμένων Κοινωνιών και την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.

β. Κάθε τόπος είναι μοναδικός, όσον αφορά το διαθέσιμο δυναμικό Α.Π.Ε. και τις δυνατότητες εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Η εφαρμογή συνεπώς τεχνολογιών παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να είναι κοινή, αλλά χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και εφαρμογής, για κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Δείτε την παρουσίαση:

“Η αξιοποίηση των A.Π.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως μέσο αποκεντρωμένης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η διαμορφωμένη κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.”

 

 

 

 

με τις προτάσεις της Eταιρείας για τον τρόπο που μπορεί να προσεγγιστεί η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω έργων Α.Π.Ε. (αρχείο pdf 5,7MB).