Ηλεκτρονική εκπαίδευση

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται σε μορφή αυτοτελών εκπαιδευτικών σεμιναρίων θέματα που άπτονται του ερευνητικού και επαγγελματικού αντικειμένου της εταιρείας, στα οποία έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα προϊόντα (λογισμικά, αλγόριθμοι λειτουργίας, μέθοδοι διαστασιολόγησης κλπ). Συγκεκριμένα, τα θέματα που παρουσιάζονται ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες:

Υβριδικοί σταθμοί

1. Εισαγωγή περί υβριδικών σταθμών ενέργειας.

2. Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέργειας.

Αιολικά πάρκα

4. Επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία αιολικών πάρκων.

5. Εκτίμηση αιολικού δυναμικού.

6. Χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

7. Υπολογισμός ετήσιας παραγωγής ενέργειας από αιολικό πάρκο.

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

8. Υπολογισμός ετήσιας παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό.

Εξοικονόμηση ενέργειας

9. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.